คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี


นายสมาน  มาลีพันธุ์
ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
          
         นายอรุณ บุญชม
รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี


นายประสาน ศรีเจริญ
รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
          
          
         รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี
รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี


นายอิสมาแอ ดะอาละ
รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ศ.เกียรติคุณ พลเรือเอกนคร ทนุวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายวินัย สะมะอุน
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นายอับดุลบาซิ เจ๊ะมะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
ดร.มะรอนิง  สาแลมิง
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นายแพทย์ มนัส  วงศ์เสงี่ยม
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายสรกิจ  หะซัน
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายอับดุลอาซิส ยานยา
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นายอนันต์ วันแอเลาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายทองคำ มะหะหมัด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายกอเซ็ม มั่นคง
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายมูหามะ กาเร็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายอาซิ แม
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นายฮะสัน ดือรามะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายรอซี แอเก็ม
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายสมหวัง  บินหะซัน
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นายอดุลย์ มะหะหมัด
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายปริญญา ประหยัดทรัพย์
เลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 
นายสุธรรม บุญมาเลิศ
รองเลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ