วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การต้อนรับบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  พร้อมด้วยบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคณะผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้ามอบศาสน์อวยพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตร์

ในการนี้ท่านจุฬาราชมนตรีได้กล่าวกับทางคณะมีใจความว่า “ข้าพเจ้าขอขอบคุณในน้ำใจอันเป็นไมตรีจิตที่กรุณานำศาสน์อวยพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสมามอบให้ในวันนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่สอดคล้องกับคำสอนของศาสนาอิสลามในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ความว่า “มนุษยชาติทั้งหลาย เราได้สร้างพวกเจ้าทั้งชายและหญิงและเราได้ให้พวกเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ทำความรู้จักกัน”

นับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าที่ให้เราทุกคนเกิดในผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมความเชื่อ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของพระองค์อาศัยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา

ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงมีมุทิตาจิตกับมุสลิมทั่วโลกในวันเฉลิมฉลองวันอีฎิ้ลฟิตร์และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยือนในวันนี้”