หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1439 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร