นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา กรุงคาทูม สาธารณรัฐซูดาน ปี 2018/2019
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ขอให้นักเรียนจัดเตรียมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้


1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี)

2. สำเนาใบคะแนน

3. ต้นฉบับใบรับรองความประพฤติ

4. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบ บี และโรคเอดส์

5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 โหล พร้อมเขียนชื่อกำกับด้านหลัง

6. สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) พร้อมแปลเป็นภาษาอาหรับในการนี้เมื่อสถานเอกคราชทูตซูดานประจำประเทศไทยกำหนดรับเอกสารของนักเรียน ทางสำนักจุฬาราชมนตรีจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป