เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ประกาศ
นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา ประเทศซูดาน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
  2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี)
  3. สำเนาใบคะแนน
  4. ต้นฉบับจริงใบรับรองความประพฤติ
  5. ต้นฉบับจริงใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบ บี และโรคเอดส์
  6. รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบันพร้อมเซ็นชื่อกำกับด้านหลังจำนวน 1 โหล
  7. สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) พร้อมคำแปล


โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร เซ็นชื่อในหนังสือคำมั่นสัญญาของนักเรียน และกรอกแบบฟอร์มให้ครบสมบูรณ์ สะกดชื่อภาษาอาหรับให้ตรงกับประกาศนียบัตร และชื่อภาษาอังกฤษให้ตรงกับหนังสือเดินทาง แล้วส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดกลับมายังสำนักจุฬาราชมนตรี  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

Click to download file.

Tags : ทุนการศึกษา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view