เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ประวัติ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

  


วัน เดือน ปี เกิด : 6 มีนาคม 2490

อายุ : 63 ปี

สถานที่เกิด : ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ชื่อบิดา – มารดา : นายมะแอ - นางน๊ะ พิทักษ์คุมพล

พี่น้อง : จำนวน 4 คน (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1)

          1) นางสาวฟาตีม๊ะ พิทักษ์คุมพล

          2) นายดนเล๊าะ พิทักษ์คุมพล

          3) นางสาเร๊าะ พิทักษ์คุมพล

คู่สมรส : นางร่อมิอ๊ะ พิทักษ์คุมพล

บุตร : จำนวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน

          1) นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

          2) นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล

          3) นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล

          4) นางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล

ที่อยู่ : 25 ซอยควนสันติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การศึกษา :

          - อัลมัดรอซะฮ์อัลนัซซอบีย๊ะฮ์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

          - อัลมัดรอซะฮ์อัลอัดรีซียะฮ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ความสามารถทางภาษา :  อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

การศึกษาดูงาน :

         -  ประเทศซาอุดิอารเบีย

ประเทศอังกฤษ

         -  ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

-

ประเทศเกาหลี

         -  ประเทศจอร์แดน

-

ประเทศฮ่องกง

         -  ประเทศบรูไน

-

ประเทศมาเลเซีย

         -  ประเทศอิหร่าน 

-

ประเทศสิงคโปร์

         -  ประเทศอินโดนีเซีย  

-

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

         -  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน :

          - ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – 2553)

          - รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1

          - สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543)

          - คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

          - คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ

          - ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

          - คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
            วุฒิสภา

          - คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย

          - กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

          - กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา

          - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
             ชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้าง
            สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดน
             ภาคใต้ วุฒิสภา

          - ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
            ในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการ
            วิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

          - คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ  
             ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          - คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
             จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงาน
            ยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์
            ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

          - ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและ
            วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

          - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          - คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลงาน :

          - ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

          - ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

          - หนังสือ “อัลบิดอะฮฺ” สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม

          - หนังสือ “350 ฮาดิษ”

          - หนังสือ “40 ฮาดิษ ของอัลนาวาวีย์”

          - บทเรียนเรื่อง “เอกภาพอัลเลาะฮ์ (เตาฮีด) จากอัลกุรอ่าน”

          - หนังสือ “สาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน” พ.ศ.2535

          - หนังสือ “คุณค่าตับลีฆ (การเผยแพร่อิสลาม)”

          - คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”

          - คู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

          - คู่มือเกี่ยวกับ “คุตบะฮ์”

          - บทความ “การบริหารมัสยิด”

          - บันทึกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต (การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์)

          - บทความ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขตามระบบอิสลาม”

          - มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม (หุกมปากัต) พื้นที่ 7
            จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (เฉพาะจังหวัดสงขลา) พ.ศ.2546

          - บทความ “ปอเนาะในกระแสความรุนแรง : บทบาทที่ต้องทบทวน”

          - สอนวิชาตัฟซีร, ฮาดิษ, นาฮู ในสถาบันปอเนาะ

          - อบรมอิหม่ามหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารองค์กรมัสยิด” วิชาฟิกฮุลมุอามะลาต, ฟิกฮุลอิบาดาต

          - วิถีมุสลิม "จริยธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชน"


ภาพผลงาน นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล

รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมาชิกวุฒิสภา  ปี พ.ศ. 2539 – 2543

สมาชิกวุฒิสภา  ปี พ.ศ. 2539 – 2543มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์ มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

มอบของที่ระลึก  แด่.. ศดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์ มอบของที่ระลึกแด่อุปทูตซาอุดิอารเบีย

มอบของที่ระลึกแด่อุปทูตซาอุดิอารเบีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์
ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าเยี่ยมคารวะ  ดร.มหาเธร์  โมฮัมหมัด

เข้าเยี่ยมคารวะ  ดร.มหาเธร์  โมฮัมหมัด   นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
เนื่องในโอกาสนำผู้นำศาสนาภาคใต้ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอนกล่าวต้อนรับ ศ.ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์

ได้รับเชิญจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์
 ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
เนื่องในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามประเทศสิงคโปร์

การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามประเทศสิงคโปร์ (MUIS)
เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2550


ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาดูงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้นำศาสนาอิสลาม
เกี่ยวกับการบริหารกิจการอิสลามและงานด้านการยุติธรรม” 
ณ มณฑลซินเกียง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    ระหว่างวันที่ 8 – 13  มิถุนายน  2553เข้าพบ  ฯพณฯ ชารีฟ  ข่าน  ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิมณฑลซินเกียง
(เทียบเท่ากับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย)  ณ  มัสยิดกลางแห่งนครอูรูมูฉี


เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครอูรูมูฉี

เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครอูรูมูฉี  ณ ศาลาว่าการเทศบาลนครอูรูมูฉีTags : อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนปัจจุบัน สํานักจุฬาราชมนตรีเว็บไซต์ จุฬาราชมนตรีของไทย จุฬาราชมนตรี$th

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view