เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2556

การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2556


การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ

ความหลากหลายของวิถีชีวิตชนมุสลิมในประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๕๖

ชิงโล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


       ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลามหรือ Islamic Calendar แบบตั้งโต๊ะภาษาอาหรับและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕ – ๑๔๓๖ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกมุสลิม การจัดทำปฏิทินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในต่างประเทศได้รับทราบถึงความหลากหลายของชาวไทยมุสลิม “Diversity of Thai Muslims” ทั้งในแง่ของชาติพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทย โดยสะท้อนผ่านทางภาพถ่าย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะส่งปฏิทินให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยกว่า ๒๐ แห่งในประเทศมุสลิม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

      ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

       ๑.  หัวข้อของภาพถ่าย: “Diversity of Thai Muslims”

ภาพถ่ายเกี่ยวกับความหลากหลายของชาติพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในแต่ละจังหวัด ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับศาสนิกชนอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม

       ๒.  ขนาดของภาพถ่ายและระยะเวลาการประกวด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งภาพถ่ายแนวนอนและภาพสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านเมกะพิกเซล พร้อมทั้งระบุชื่อ/คำบรรยายของภาพถ่าย ชื่อ – นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเกิด อาชีพ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่  thaimfa0903@gmail.comระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ กรมสารนิเทศ กระทรวง การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์    ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com

       ๓. วิธีการคัดเลือกภาพ

       ๓.๑ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้

ภาพถ่ายที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนำภาพถ่ายดังกล่าวออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้ภาพถ่ายที่ชื่นชอบคนละ ๓ ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ http://www.mfa.go.th/muslimphoto ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

      ๓.๒ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ อันดับแรก ในวัน

อังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยทั้ง ๑๒ ภาพจะได้รับการตีพิมพ์ ลงในปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๕ – ๑๔๓๖ (ค.ศ. ๒๐๑๔) แบบตั้งโต๊ะของกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุชื่อภาพถ่าย และชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของเจ้าของภาพถ่ายด้วย

๓.๓ ในการคัดกรองภาพถ่ายขั้นต้นตามข้อ ๓.๑ และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจาก

ประชาชนทั่วไปตามข้อ ๓.๒ ได้รับคะแนนเท่า ๆ กัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงการต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นที่สุด


     ๔. รางวัลที่จะได้รับ

เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับเลือกโดยคะแนนสูงสุดทั้ง ๑๒ ภาพ จะได้รับรางวัล ดังนี้

       (๑)  โล่รางวัลสำหรับเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ ภาพ

       (๒)   การประชาสัมพันธ์ชื่อ – นามสกุล เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนอันดับที่ ๑ - ๑๒ และภาพถ่ายทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

       (๓)   ปฏิทินตั้งโต๊ะ คนละ ๓๐ ชุด หลังจากผลิตเสร็จ สำหรับเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนอันดับที่ ๑ -๑๒


      ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลข้างต้นให้แก่เจ้าของภาพถ่ายทั้ง   ๑๒ ภาพ หลังจากกระบวนการผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยจะมีการจัดแสดงภาพถ่ายทั้ง ๑๒ ภาพในงาน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวพิธีมอบรางวัลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ


ที่มา : http://www.mfa.go.th/photocontest/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=12

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view