เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
  
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

หอสมุดอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ


วัตถุประสงค์การจัดสร้างหอสมุดอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ


     เพื่อเป็นที่รวบรวมและจัดเก็บตำราต่างๆ ทางด้านวิชาการศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของชาวไทยมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป


     หนังสือและตำราต่างๆ ที่จะบรรจุเข้าในหอสมุด เป็นตำราทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งภาษาไทย อาหรับ และอังกฤษ โดยตำราเหล่านี้จะขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลก อาทิ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ราชอาณาจักรบาห์เรน รัฐคูเวต รัฐกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สุลต่านโอมาน และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นต้น


     อุปกรณ์ทางด้านไอที และตำราทางด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงวรรณคดีและตำราอื่นๆ จะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนต่อไป


 

ความเป็นมาของการจัดสร้างหอสมุดอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ


     ในปีฮิจเราะห์ศักราช 1409 หรือ พุทธศักราช 2532 คณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย โดยนายประเสริฐ มะหะหมัด อดีตจุฬาราชมนตรี  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้เสนอชื่อนายการีม อับดุลเลาะห์ให้เป็นประธานจัดงานโดยฉันทามติของคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  ซึ่งนายการีม อับดุลเลาะห์ได้เสนอแนวความคิดในการจัดตั้งและก่อสร้างศูนย์บริหารฯ และสำนักงานของจุฬาราชมนตรี เป็นการถาวร ด้วยวิธีการขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักร คนละ 1 บาท เพื่อสมทบเป็นกองทุนในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวในครั้งนั้น ปรากฎว่ามีผู้ร่วมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาท) และแล้วแนวความคิดดังกล่าวได้ถูกเลิกล้มเนื่องจากขาดการติดต่อและประสานงาน การรับบริจาคได้ยุติลง นายการีม อับดุลเลาะห์ คิดว่าไม่สามารถที่จะรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้  จึงขอรับคำปรึกษาจากนายประเสริฐ มะหะหมัด อดีตจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับการจัดการกับเงินจำนวนที่ได้รับบริจาคข้างต้น  โดยขอให้ท่านอดีตจุฬาราชมนตรี ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าเงินดังกล่าวสามารถนำไปเป็นกองทุนจัดสร้างหอสมุดอิสลามได้หรือไม่  อดีตท่านจุฬาราชมนตรี ตอบว่า สามารถทำได้ นับเป็นเวลากว่า 20  ปี  ในที่สุดความโปรดปราณอันยิ่งใหญ่จากพระผู้เป็นเจ้า ก็ได้ถูกประทานลงมาตอบสนองการรอคอยของพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศ ดังดำรัสแห่งอัลลอฮ์ พระองค์ทรงตรัสไว้ในบทอัซซุมัร โองการที่ 53 ความว่า “พวกท่านทั้งหลายอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์”


     ความคิดในการจัดสร้างหอสมุดของนายการีม อับดุลเลาะห์ ได้สอดคล้องกับความคิดของนายสมชาย เจ๊ะวังมา วิชาการสำนักจุฬาราชมนตรี  จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ โดยนายปรีชา กันธิยะ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม ได้เสนอในที่ประชุมให้ผู้แทนองค์กรแต่ละศาสนาไปดำเนินการจัดหาสถานที่ พร้อมทั้งรูปแบบการก่อสร้างหอสมุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยกำหนดงบประมาณการก่อสร้างในเบื้องต้นไว้ศาสนาละ 10 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งทุกศาสนาเห็นชอบในหลักการดังกล่าวและพร้อมดำเนินการ ในการประชุมครั้งนั้นมีนายศรราม อับดุลลากาซิม ประสานองค์กรสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

 

     ในปีฮิจเราะห์ศักราช 1428 หรือพุทธศักราช 2550 นายการีม อับดุลเลาะห์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ และงานเปิดป้ายศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยงานเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระเดียวกัน  และในโอกาสดังกล่าว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯแทนพระองค์ ถือเป็นโอกาสดีในการสานต่อความคิดเรื่องการก่อสร้างหอสมุดอิสลามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า “หอสมุดอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ”  ซึ่งการดำเนินการจัดสร้างหอสมุดมิได้หยุดการเคลื่อนไหว และได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้จัดทำแบบจำลองหอสมุดอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ มาแสดงในงานเมาลิดกลางฯ 

 

     สำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีหนังสือที่ สฬ.063.03.ศ/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรียน ฯพณฯ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องขออนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างหอสมุดอิสลามเฉลิมพระเกียรติ และหนังสือที่ สฬ.064.03.ศ/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรียน นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา เรื่องขออนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างหอสมุดอิสลามเฉลิมพระเกียรติ ลงนามโดยนายการีม อับดุลเลาะห์ ประธานคณะอนุกรรมการห้องสมุดสำนักจุฬาราชมนตรี ตามคำสั่งสำนักจุฬาราชมนตรี ที่ 010/2547 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการห้องสมุดอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรี

 

     สำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับหนังสือตอบจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่ 0302/1735 ลงวันที่ 10 เมษายน 2551 เรื่องขออนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างหอสมุดอิสลามเฉลิมพระเกียรติ ลงนามโดยนายปกรณ์ ตันสกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2551 กรมการศาสนาได้รับงบประมาณอุดหนุน เพื่อดำเนินการตามแผนและโครงการซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนแล้ว จึงไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างหอสมุดอิสลามเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวในชั้นนี้ได้

 

     สำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีหนังสือที่ 131.07.ศ/2551 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เรียน ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เรื่องขออนุเคราะห์งบประมาณก่อสร้างหอสมุดอิสลามเฉลิมพระเกียรติ ลงนามโดยนายการีม อับดุลเลาะห์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการห้องสมุดสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยแจ้งว่ามีเงินทุนสำรองในการก่อสร้างอยู่ก่อนแล้ว 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับหนังสือดังกล่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เลขรับที่ 14232

 

     สำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับหนังสือที่ นร 0405(ลน)/7600 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 แจ้งว่า โดยคณะอนุกรรมการห้องสมุดสำนักจุฬาราชมนตรี มีงบประมาณในเบื้องต้น จำนวน 500,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวน 9,500,000 บาท นั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และได้แจ้งกรมการศาสนาเรียบร้อยแล้วหอสมุดอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Tags : หอสมุดอิสลามแห่งชาติ ห้องสมุดอิสลามประเทศไทย

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
ดาวน์โหลดภาพพระราชกรณียกิจฯ
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
วารสารสำนักจุฬา
จดหมายข่าวสำนักจุฬาราชมนตรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แผนที่มัสยิด

Copyright 2010-2012 Sheikhul Islam Office All rights reserved  www.skthai.org

สำนักจุฬาราชมนตรี   ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

 
  
view